Djursta exploateringsområde

Markarbeten, VA-arbeten och kanalisation i exploateringsområde. Utförande entreprenad. Kompletterande beställning för utförande av dagvattenanläggning i form av damm samt kulvertring av dike.

Det nya området med vägar och VA-ledningar växer fram.

.