• Åkersbergsvägen 2
  • Åbersbergsvägen 1

Åkersbergsvägen Norra

Projektet omfattade anläggande av ca 1 km ny väg. Vägens läge kopplar ihop Vulcanusvägen med den del av Åkerbergsvägen som ansluter mot Östra länken i Enköping. I projektet ingick anläggande av gång- och cykelväg, timglashållplatser samt förläggning av VA-, el-, opto-, tele- och belysningsledningar.