brovägBiogas-0033

Miljöpolicy

Bro & Väg Mälardalen AB har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande vilket ställer stora krav på oss som medarbetare. För att nå upp till våra mål arbetar vi koncernövergripande avseende hållbarhet och miljö där vi löpande arbetar med interna och externa projekt och ser ständig utveckling som ett självklart sätt att arbeta och bevara vår långsiktiga målsättning.

Vi verkar för att ständigt förbättra våra arbetsplatser och skall i alla delar av vår verksamhet minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga anställda genom kontinuerlig information och utbildningar.
  • Att alltid använda miljöanpassade maskiner, fordon och annan utrustning som krävs för vår verksamhet.
  • Ständigt förbättra planeringen av de projekt vi utför och därmed minimera åtgången av råvaror och energi genom minskad tidsåtgång och att vi gör rätt från början.
  • Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör vår verksamhet samt efterleva de miljökrav som våra kunder ställer på oss.
  • Sträva efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar både miljömässigt och ekonomiskt.
  • Utarbeta konkreta miljömål och handlingsplaner.